Spelrecht

Contact

gamesright
An der Alster 6
20099 Hamburg

[email protected]

Tel: 040 / 237 24 33 749
Fax: 040 / 81 987 28 7

Legaal

Volg ons

Partner van

Hulp bij verlies van
online weddenschappen
M05-logo
[spt-posts-ticker]
Officiële partner van Mainz 05
Blogoverzicht

Heeft u geld verloren en weet u het exacte bedrag niet? Vraagt u zich af waar u deze informatie vandaan kunt halen? Wij bieden u een eenvoudige oplossing:

De meest effectieve manier om een overzicht te krijgen van uw stortingen en opnames is via een AVG-query. Met de gegevens kunnen wij uw verliezen nauwkeurig berekenen.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die bedrijven en andere organisaties (zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), zoals online gokaanbieders, over u opslaan en verwerken.

Deze informatie omvat in eerste instantie een bevestiging of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Indien dit het geval is, kunt u een kopie van deze gegevens opvragen. Daarnaast heeft u recht op diverse aanvullende informatie, zoals de doeleinden van de verwerking, de ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt en de duur van de opslag.

Hoe maak ik een AVG-query?

De eenvoudigste manier is om het formulier op onze website in te vullen website invullen. Wij sturen u vervolgens het ingevulde verzoek om gegevensbescherming per e-mail. Je hebt geen kennis nodig en er zijn voor jou geen kosten aan verbonden. Als bedrijf hebben we al duizenden van deze verzoeken voorbereid.

Indien u zelf de aanvraag wilt doen, gaat u als volgt te werk:

De AVG stelt geen specifieke eisen aan de manier waarop u uw verzoek moet doen. In principe kunt u een informele brief schrijven en deze naar de verantwoordelijke sturen. In theorie zou een telefoontje voldoende zijn.

In de praktijk is het echter raadzaam om het schriftelijke formulier te gebruiken, zodat u bij twijfel later gemakkelijker kunt bewijzen dat u daadwerkelijk een verzoek heeft gedaan. Hoewel een informele brief voldoende is, raden wij een meer formeel verzoek aan dat betrekking heeft op de specifieke wetgeving.

Wat moet er in zo’n brief staan?

Maak je geen zorgen, je hoeft deze brief niet zelf te schrijven. We hebben een Voorbeeldbrief voorbereid dat u deze gemakkelijk kunt overnemen en aanpassen aan uw doeleinden.

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben wij een voorbeeldbrief voor informatieverzoeken opgesteld conform art. 15 AVG: *Word-bestand invoegen*

De doorgangen tussen [vierkante haken] zijn optioneel en kunnen naar wens worden overgenomen. U moet de gegevens nog steeds tussen accolades invullen.

Stuur de brief rechtstreeks naar de verantwoordelijke persoon. Als zij een functionaris gegevensbescherming hebben, is het raadzaam om de brief altijd rechtstreeks aan deze persoon te richten. De contactgegevens van bedrijven vindt u vaak op hun website in de gegevensbeschermingsverklaring of in de juridische kennisgeving.

Vragen kunt u richten aan: [email protected]

Wilt u een verhaal laten financieren of uw vordering verkopen? Gebruik dan ons aanvraagformulier www.gamesright.de

*Dit zijn algemene standpunten die het advies van een advocaat niet kunnen en mogen vervangen.
Wij bieden geen juridisch advies of juridische diensten.

Gegevensbescherming

Invoering

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over welke soorten van uw persoonlijke gegevens (hierna ook “gegevens” genoemd) wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van het aanbieden van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheid, zoals onze sociale media-profielen (hierna gezamenlijk genoemd naar als “online aanbod”) ).

De gebruikte termen zijn niet genderspecifiek.

Vanaf 30 juni 2022

Gemaakt met de Datenschutz-Generator.de door Dr. Thomas Schwenke

 

Inhoudsopgave

 

Verantwoordelijk persoon

Advocaat Hannes Beuck
Boulevard 41
20354 Hamburg

Personen die gemachtigd zijn om te vertegenwoordigen:

Jan Beuk

E-mailadres:

[email protected]

 

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming

[email protected]

 

Overzicht van verwerkingen

Het volgende overzicht vat de soorten verwerkte gegevens en de doeleinden van hun verwerking samen en heeft betrekking op de betrokkenen.

 

Soorten gegevens die worden verwerkt

 • Voorraadgegevens.
 • Betalingsdetails.
 • Contact details.
 • Inhoudsgegevens.
 • Contractgegevens.
 • Gebruiksgegevens.
 • Meta-/communicatiegegevens.

 

Categorieën van betrokkenen

 • Klanten.
 • medewerkers.
 • Geïnteresseerde personen.
 • Communicatiepartner.
 • Gebruiker.
 • Zakelijke en contractuele partners.

 

Doeleinden van de verwerking

 • Het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Contactvragen en communicatie.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Directe marketing.
 • Bereikmeting.
 • Volgen.
 • Kantoor- en organisatorische procedures.
 • Remarketing.
 • Conversiemeting.
 • Partner volgen.
 • Het beheren en beantwoorden van vragen.
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie.
 • Verzorging van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Informatietechnologie-infrastructuur.

 

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de wettelijke grondslag van de AVG op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de voorschriften van de AVG er in uw of ons land waar u woonachtig of domicilie bent, ook nationale voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing kunnen zijn. Als er in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen gelden, informeren wij u hierover in de gegevensbeschermingsverklaring.

 • Toestemming (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a. AVG) – De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen voor een specifiek doel of meerdere specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. AVG) – De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c. AVG) – De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG) – De verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verantwoordelijke of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen zwaarder wegen.

Naast de gegevensbeschermingsregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn in Duitsland nationale gegevensbeschermingsregels van toepassing. Dit omvat met name de wet ter bescherming tegen misbruik van persoonlijke gegevens tijdens de gegevensverwerking (Federale wet op de gegevensbescherming – BDSG). In het bijzonder bevat de BDSG speciale voorschriften over het recht op informatie, het recht op verwijdering, het recht om bezwaar te maken, de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, verwerking voor andere doeleinden en overdracht en geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering . Bovendien regelt het de gegevensverwerking ten behoeve van de arbeidsrelatie (artikel 26 BDSG), in het bijzonder met betrekking tot het aangaan, uitvoeren of beëindigen van arbeidsrelaties en de toestemming van werknemers. Bovendien kunnen de nationale gegevensbeschermingswetten van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

 

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, waarbij we rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende kansen van optreden en de omvang van de verwerking. de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen om een beschermingsniveau te garanderen dat passend is voor het risico.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. We hebben ook procedures opgezet om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden uitgeoefend, gegevens worden verwijderd en wordt gereageerd op gegevensbedreigingen. We houden ook rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens bij het ontwikkelen of selecteren van hardware, software en procedures in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door middel van technologieontwerp en door middel van gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

SSL-codering (https): Om uw gegevens die via ons onlineaanbod worden verzonden te beschermen, gebruiken wij SSL-codering. Dergelijke gecodeerde verbindingen herkent u aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.

 

Overdracht van persoonlijke gegevens

Als onderdeel van onze verwerking van persoonsgegevens kunnen de gegevens worden doorgegeven aan of bekendgemaakt aan andere instanties, bedrijven, juridisch onafhankelijke organisatie-eenheden of personen. Tot de ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners behoren die zijn belast met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen houden wij ons aan de wettelijke vereisten en sluiten wij met de ontvangers van uw gegevens in het bijzonder passende contracten of overeenkomsten af die dienen om uw gegevens te beschermen.

 

Gegevensverwerking in derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking in het kader van het gebruik van diensten van derden of het openbaar maken of overdragen van gegevens aan andere mensen, instanties of bedrijven plaatsvindt, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke eisen.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte overdracht, verwerken of laten wij de gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichtingen via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de Europese Commissie, als certificeringen of bindende interne gegevens Er bestaan beschermingsregels (Artikelen 44 tot en met 49 AVG, informatiepagina van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

 

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwijderd zodra de toestemming voor de verwerking wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijvoorbeeld als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of niet noodzakelijk is voor het doel) . Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat ze voor andere wettelijk toegestane doeleinden nodig zijn, blijft de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Als onderdeel van onze gegevensbeschermingsinformatie kunnen wij gebruikers nadere informatie verstrekken over het verwijderen en opslaan van gegevens die specifiek van toepassing is op de betreffende verwerkingsprocessen.

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagaantekeningen die informatie op eindapparaten opslaan en informatie van de eindapparaten lezen. Bijvoorbeeld om de inlogstatus van een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelwagentje in een e-shop, de opgevraagde inhoud of de gebruikte functies in een online-aanbod op te slaan. Daarnaast kunnen cookies voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals de functionaliteit, veiligheid en gemak van het online aanbod en het maken van analyses van bezoekersstromen.

Opmerkingen over toestemming: Wij gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Wij verkrijgen daarom vooraf toestemming van gebruikers, tenzij dit niet wettelijk verplicht is. In het bijzonder is toestemming niet nodig als het opslaan en uitlezen van de informatie, inclusief cookies, absoluut noodzakelijk is om gebruikers een telemediadienst te kunnen bieden waar ze uitdrukkelijk om hebben gevraagd (d.w.z. ons onlineaanbod). De herroepbare toestemming wordt duidelijk aan de gebruikers meegedeeld en bevat informatie over het betreffende cookiegebruik.

Informatie over rechtsgrondslagen voor gegevensbescherming: De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming op basis waarvan wij de persoonlijke gegevens van gebruikers met behulp van cookies verwerken, hangt af van het feit of wij gebruikers om toestemming vragen. Als gebruikers toestemming geven, is de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens hun verklaarde toestemming. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld bij de commerciële exploitatie van ons onlineaanbod en het verbeteren van de bruikbaarheid ervan) of, als dit in het kader van het nakomen van onze contractuele verplichtingen, als het gebruik van cookies zijn noodzakelijk voor onze doeleinden om aan contractuele verplichtingen te voldoen. In de loop van deze gegevensbeschermingsverklaring of als onderdeel van onze toestemmings- en verwerkingsprocessen zullen wij uitleggen voor welke doeleinden wij cookies verwerken.

Opslagperiode: Met betrekking tot de bewaartermijn worden de volgende soorten cookies onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessie- of sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbod heeft verlaten en zijn apparaat (bijvoorbeeld browser of mobiele applicatie) heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat het apparaat is gesloten. Zo kan de inlogstatus worden opgeslagen of kan voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Gebruikersgegevens verzameld met behulp van cookies kunnen ook worden gebruikt om het bereik te meten. Tenzij we gebruikers expliciete informatie verstrekken over het type en de opslagperiode van cookies (bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en dat de opslagperiode maximaal twee jaar kan bedragen.

Algemene informatie over intrekking en bezwaar (opt-out): Gebruikers kunnen de verleende toestemming te allen tijde intrekken en kunnen tevens bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten in artikel 21 AVG. Gebruikers kunnen ook via hun browserinstellingen bezwaar maken, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (wat ook de functionaliteit van onze online diensten kan beperken). Ook kunt u via de websites bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden https://optout.aboutads.info En https://www.youronlinechoices.com/ worden uitgelegd.

 

Zakelijke voordelen

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijvoorbeeld klanten en geïnteresseerde partijen (gezamenlijk “contractuele partners” genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare juridische relaties, evenals bijbehorende maatregelen en als onderdeel van de communicatie met de contractuele partners (of precontractueel), bijvoorbeeld om te reageren op vragen.

Wij verwerken deze gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Dit omvat in het bijzonder de verplichtingen om de overeengekomen diensten te leveren, eventuele updateverplichtingen en rechtsmiddelen in geval van garantie- en andere serviceonderbrekingen. Daarnaast verwerken wij de gegevens ter bescherming van onze rechten en ten behoeve van de administratieve taken die verband houden met deze verplichtingen en de bedrijfsorganisatie. Bovendien verwerken wij de gegevens op basis van onze legitieme belangen bij een goede en zakelijke bedrijfsvoering, evenals veiligheidsmaatregelen om onze contractpartners en onze bedrijfsvoering te beschermen tegen misbruik en gevaar voor hun gegevens, geheimen, informatie en rechten (bijvoorbeeld voor de deelname van telecommunicatie-, transport- en andere ondersteunende diensten, evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingautoriteiten). Binnen de reikwijdte van het toepasselijke recht geven wij de gegevens van contractuele partners alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De contractpartners worden in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over andere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Wij informeren de contractpartners vóór of als onderdeel van de gegevensverzameling welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld in onlineformulieren, door speciale markering (bijvoorbeeld kleuren) of symbolen (bijvoorbeeld sterretjes enz.), of persoonlijk.

Wij verwijderen de gegevens nadat de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen zijn verstreken, dat wil zeggen in principe na 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantaccount zijn opgeslagen, bijvoorbeeld zolang deze om juridische archiveringsredenen moeten worden bewaard. De wettelijke bewaartermijn bedraagt tien jaar voor documenten die relevant zijn voor het belastingrecht, maar ook voor handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, de werkinstructies die nodig zijn om deze documenten te begrijpen en andere organisatiedocumenten en boekhoudkundige documenten, en zes jaar voor ontvangen commerciële en zakelijke brieven en kopieën van de verzonden commerciële en zakelijke brieven. De termijn gaat in op het einde van het kalenderjaar waarin de laatste boeking in het boek, de inventaris, de openingsbalans, de jaarrekening of het bestuursverslag is opgemaakt, de (zakelijke) brief is ontvangen of verzonden of het boekhouddocument is aangemaakt en de registratie is ook gemaakt. is gemaakt of de overige documenten zijn aangemaakt.

Voor zover wij voor het leveren van onze diensten gebruik maken van externe aanbieders of platforms, zijn de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende externe aanbieders of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen); Betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers); Contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie); Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Klanten; Geïnteresseerden; Zakelijke en contractuele partners.
 • Doeleinden van verwerking: Verlening van contractuele diensten en klantenservice; Veiligheidsmaatregelen; Contactvragen en communicatie; kantoor- en organisatorische procedures; Het beheren en beantwoorden van vragen.
 • Legale basis: Uitvoering van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. AVG); Wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. c AVG); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Winkel en e-commerce: Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en aanverwante diensten te selecteren, kopen of bestellen, evenals de betaling en levering of uitvoering ervan. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken wij gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en transportbedrijven, om de levering of uitvoering aan onze klanten uit te voeren. Voor het verwerken van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betaaldienstverleners. De vereiste gegevens zijn als zodanig gemarkeerd als onderdeel van het bestel- of vergelijkbare aankoopproces en omvatten de gegevens die nodig zijn voor de levering, terbeschikkingstelling en facturering, evenals contactgegevens om eventueel overleg te kunnen voeren; Legale basis: Uitvoering van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. AVG).

 

Het aanbieden van online aanbiedingen en webhosting

Om ons online aanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wier servers (of door hen beheerde servers) het online aanbod toegankelijk is. Voor deze doeleinden kunnen we gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, evenals van beveiligings- en technische onderhoudsdiensten.

De in het kader van het aanbieden van het hostingaanbod verwerkte gegevens kunnen alle informatie over de gebruikers van ons onlineaanbod omvatten die ontstaat in de context van gebruik en communicatie. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online-aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle ingevoerde gegevens binnen ons online-aanbod of op websites.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inhoudelijke gegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in onlineformulieren); Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Verzorging van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; Informatietechnologie-infrastructuur (exploitatie en levering van informatiesystemen en technische apparaten (computers, servers, enz.).).
 • Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: Wijzelf (of onze webhostingprovider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). De serverlogbestanden bevatten het adres en de naam van de bezochte websites en bestanden, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvol ophalen, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel het IP-adres. Adressen en de aanvragende provider horen erbij.

  De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (met name in het geval van misbruikaanvallen, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om het gebruik van de servers en hun stabiliteit; Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG); Gegevens verwijderen: Logbestandinformatie wordt maximaal 30 dagen bewaard en vervolgens verwijderd of geanonimiseerd. Gegevens waarvan verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

 

Contact- en aanvraagbeheer

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) en in het kader van bestaande gebruikers- en zakelijke relaties, worden de door de vragende persoon verstrekte gegevens verwerkt voor zover dit nodig is om de vraag te beantwoorden. contactverzoek en eventuele gevraagde maatregelen.

Het beantwoorden van contactvragen en het beheren van contact- en vraaggegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties wordt uitgevoerd om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of om (pre)contractuele vragen te beantwoorden en anderszins op basis van de legitieme belangen bij het beantwoorden van de vragen en het onderhouden van deze gebruikers- of zakelijke relaties.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers); Inhoudelijke gegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in onlineformulieren); Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: Verlening van contractuele diensten en klantenservice; Contactvragen en communicatie; het beheren en beantwoorden van vragen; Feedback (bijvoorbeeld het verzamelen van feedback via een online formulier); Verzorging van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Legale basis: Uitvoering van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. AVG); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 

Cloud diensten

Wij gebruiken softwarediensten die toegankelijk zijn via internet en draaien op de servers van hun providers (zogenaamde “clouddiensten”, ook wel “Software as a Service” genoemd) voor de volgende doeleinden: documentopslag en -beheer, agendabeheer, e-mailen , spreadsheets en presentaties, het uitwisselen van documenten, inhoud en informatie met specifieke ontvangers of het publiceren van webpagina's, formulieren of andere inhoud en informatie, evenals chatten en deelnemen aan audio- en videoconferenties.

In dit kader kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de aanbieders, op voorwaarde dat ze deel uitmaken van de communicatieprocessen met ons of anderszins door ons worden verwerkt zoals uiteengezet in deze gegevensbeschermingsverklaring. Deze gegevens kunnen met name stamgegevens en contactgegevens van gebruikers, gegevens over processen, contracten, andere processen en hun inhoud omvatten. De cloudserviceproviders verwerken ook gebruiksgegevens en metadata, die ze gebruiken voor beveiligingsdoeleinden en serviceoptimalisatie.

Als we de clouddiensten gebruiken om formulieren of andere documenten en inhoud aan andere gebruikers of publiek toegankelijke websites te verstrekken, kunnen de providers cookies op de apparaten van de gebruikers plaatsen voor webanalysedoeleinden of om de instellingen van de gebruiker in te stellen (bijvoorbeeld in het geval van mediabediening). onthouden, opslaan.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen); Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers); Inhoudelijke gegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in onlineformulieren); Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Klanten; Werknemers (bijvoorbeeld werknemers, sollicitanten, voormalige werknemers); Geïnteresseerden; Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: kantoor- en organisatorische procedures; Informatietechnologie-infrastructuur (exploitatie en levering van informatiesystemen en technische apparaten (computers, servers, enz.).).
 • Legale basis: Uitvoering van het contract en precontractuele vragen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. AVG); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

 

Reclamecommunicatie via e-mail, post, fax of telefoon

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van reclamecommunicatie, die kan plaatsvinden via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, post of fax, in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

De ontvangers hebben te allen tijde het recht om hun toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de reclamecommunicatie.

Na intrekking of bezwaar bewaren wij de gegevens die nodig zijn om eerdere toestemming te bewijzen om contact met u op te nemen of u te sturen tot drie jaar na het einde van het jaar van intrekking of bezwaar op basis van onze legitieme belangen. De verwerking van deze gegevens beperkt zich tot het doel van eventuele verdediging tegen claims. Op basis van het legitieme belang om de intrekking of het bezwaar van de gebruiker permanent te observeren, slaan wij ook de gegevens op die nodig zijn om hernieuwd contact te voorkomen (bijvoorbeeld afhankelijk van het communicatiekanaal, het e-mailadres, telefoonnummer, naam).

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen); Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokken mensen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van verwerking: Direct marketing (bijvoorbeeld via e-mail of post).
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a. AVG); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

 

Webanalyse, monitoring en optimalisatie

Webanalyse (ook wel ‘bereikmeting’ genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar ons onlineaanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen op welk tijdstip ons onlineaanbod of de functies of inhoud ervan het meest worden gebruikt of uitnodigen tot hergebruik. We kunnen ook begrijpen welke gebieden optimalisatie vereisen.

Naast webanalyse kunnen we ook testprocedures gebruiken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de componenten ervan te testen en te optimaliseren.

Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen voor deze doeleinden profielen, d.w.z. gegevens samengevat in een gebruiksproces, worden aangemaakt en kan informatie in een browser of op een apparaat worden opgeslagen en daaruit worden uitgelezen. De verzamelde informatie omvat met name de bezochte websites en de daar gebruikte elementen, evenals technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over de gebruikstijden. Als gebruikers ermee hebben ingestemd dat hun locatiegegevens aan ons of aan de aanbieders van de door ons gebruikte diensten worden verzameld, kunnen ook locatiegegevens worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskeringsproces (dwz pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-testen en optimalisatie geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de aanbieders van de gebruikte software niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen voor de doeleinden van de respectievelijke procedures.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Bereikmeting (bijvoorbeeld toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers); Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen); Tracking (bijvoorbeeld interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies); Verzorging van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-maskering (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a. AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor onlinemarketingdoeleinden, waaronder met name de marketing van advertentieruimte of de presentatie van advertenties en andere inhoud (gezamenlijk “inhoud” genoemd) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van hun effectiviteit.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde “cookie”) of worden soortgelijke processen gebruikt, waarmee de voor de weergave van de bovengenoemde inhoud relevante gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld de bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte online netwerken omvatten, maar ook communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden en gebruikte functies. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. We gebruiken echter beschikbare IP-maskeringsprocedures (dwz pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in het kader van het online marketingproces geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat zowel wij als de aanbieders van online marketingprocessen niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen.

De informatie in de profielen wordt meestal opgeslagen in cookies of op vergelijkbare wijze. Deze cookies kunnen later doorgaans op andere websites die hetzelfde online-marketingproces gebruiken, worden uitgelezen, voor de weergave van inhoud worden geanalyseerd, met verdere gegevens worden aangevuld en op de server van de aanbieder van het online-marketingproces worden opgeslagen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen er duidelijke gegevens aan de profielen worden toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online marketingprocessen gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers verbindt met de bovengenoemde informatie. Wij vragen u er rekening mee te houden dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de aanbieders, bijvoorbeeld door toestemming te geven tijdens de registratie.

Over het algemeen krijgen we alleen toegang tot geaggregeerde informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter controleren welke van onze onlinemarketingprocessen tot een zogenaamde conversie hebben geleid, dat wil zeggen bijvoorbeeld tot het sluiten van een contract met ons. Conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, vragen wij u ervan uit te gaan dat de gebruikte cookies voor een periode van twee jaar worden bewaard.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Bereikmeting (bijvoorbeeld toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers); Tracking (bijvoorbeeld interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies); Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen); Verzorging van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; Marketing.
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-maskering (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a. AVG).
 • Mogelijkheid om bezwaar te maken (opt-out): Wij verwijzen naar de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende aanbieders en de voor de aanbieders gespecificeerde bezwaarmogelijkheden (zogenaamde “opt-out”). Als er geen expliciete opt-out-mogelijkheid is geboden, heeft u de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons onlineaanbod beperken. Wij raden daarom ook de volgende opt-outmogelijkheden aan, die samengevat voor de betreffende gebieden worden aangeboden:

  a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) VS: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Territoriaal: https://optout.aboutads.info.

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Facebook-pixels en doelgroepvorming (Custom Audiences): Met behulp van de Facebook-pixel (of vergelijkbare functies voor het verzenden van gebeurtenisgegevens of contactgegevens via interfaces in apps) is het voor Facebook mogelijk om bezoekers van ons onlineaanbod als doelgroep te gebruiken voor het weergeven van advertenties (zogenaamde “ Facebook-advertenties”).) om te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan die gebruikers op Facebook en binnen de diensten van met Facebook samenwerkende partners te tonen (zogenaamde “audience network”). https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten, die blijken uit de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er bovendien voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van de gebruikers en niet hinderlijk overkomen. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde “conversiemeting”); Dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Legale basis: Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a. AVG); Website: https://www.facebook.com; Gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy; Standaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming garanderen bij verwerking in derde landen): Het “Facebook EU Data Transfer Addendum” is van toepassing (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) in het geval van orderverwerking door Facebook als basis voor de verwerking van gebeurtenisgegevens van EU-burgers in de VS en de opname in de “Gebruiksvoorwaarden van het Facebook-platform” (https://developers.facebook.com/terms) met betrekking tot de onafhankelijke verwerking van gebeurtenisgegevens door Facebook in het kader van reclame; Extra informatie: De “gegevensverwerkingsvoorwaarden” zijn van toepassing (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) met betrekking tot gebeurtenisgegevens die Facebook namens bedrijven verwerkt om rapporten en analyses aan bedrijven te verstrekken; Bovendien geldt de “Aanvulling voor verwerkingsverantwoordelijken” als een overeenkomst over gezamenlijke verantwoordelijkheid (artikel 26, lid 1, zin 3 AVG), die van toepassing is in het geval dat Facebook gebeurtenisgegevens op eigen verantwoordelijkheid verwerkt met het oog op de targeting, verbetering en beveiliging van Facebook-producten. , is relevant.

 

Affiliateprogramma's en affiliatielinks

In ons online aanbod nemen wij zogenaamde affiliate links of andere verwijzingen op (waaronder bijvoorbeeld zoekmaskers, widgets of kortingscodes kunnen vallen) naar de aanbiedingen en diensten van externe aanbieders (gezamenlijk “affiliate links” genoemd). . Als gebruikers de affiliate-links volgen of vervolgens profiteren van de aanbiedingen, kunnen wij van deze derden een commissie of andere voordelen ontvangen (gezamenlijk “commissie” genoemd).

Om te kunnen nagaan of gebruikers hebben geprofiteerd van de aanbiedingen van een door ons gebruikte affiliate-link, is het noodzakelijk dat de betreffende externe aanbieders erachter komen dat de gebruikers een affiliate-link hebben gevolgd die binnen ons online aanbod wordt gebruikt. De toewijzing van de affiliate-links aan de betreffende zakelijke transacties of andere acties (bijvoorbeeld aankopen) dient uitsluitend voor de provisieboekhouding en wordt geannuleerd zodra deze voor het doel niet meer nodig is.

Voor de bovengenoemde toewijzing van affiliate-links kunnen de affiliate-links worden aangevuld met bepaalde waarden die deel uitmaken van de link of elders kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een cookie. De waarden kunnen met name de bronwebsite (verwijzer), het tijdstip, een online-identificatiecode van de exploitant van de website waarop de affiliate-link zich bevond, een online-identificatiecode van het betreffende aanbod, het gebruikte type link omvatten , het soort aanbod en een online-identificator van de gebruiker.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe providers, is de wettelijke basis voor het verwerken van gegevens toestemming. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen wij u ook wijzen op de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie); Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Partner volgen.
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a. AVG); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

 

Klantrecensies en beoordelingsproces

We nemen deel aan beoordelings- en beoordelingsprocessen om onze diensten te evalueren, optimaliseren en promoten. Als gebruikers ons via de betrokken evaluatieplatforms of procedures beoordelen of anderszins feedback geven, zijn ook de algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden en de gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieders van toepassing. In de regel vereist de evaluatie ook registratie bij de betreffende aanbieder.

Om er zeker van te zijn dat de reviewers daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van onze diensten, sturen wij, met toestemming van de klant, de benodigde gegevens over de klant en de gebruikte dienst door naar het betreffende reviewplatform (inclusief naam, e-mailadres en bestelnummer of artikelnummer ). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie); Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Klanten; Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Feedback (bijvoorbeeld het verzamelen van feedback via een online formulier); Marketing.
 • Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 

Aanwezigheden in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken in deze context gebruikersgegevens om met actieve gebruikers daar te communiceren of om informatie over ons aan te bieden.

Wij willen u erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's voor gebruikers met zich meebrengen, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen.

Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken doorgaans verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden doorgaans cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerkingsvormen en de mogelijkheden voor bezwaar (opt-out) verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie van de exploitanten van de betreffende netwerken.

In het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van de rechten van de betrokkenen willen wij er ook op wijzen dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden geldend gemaakt. Alleen de aanbieders hebben toegang tot gebruikersgegevens en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers); Inhoudelijke gegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in onlineformulieren); Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken mensen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van verwerking: Contactvragen en communicatie; Feedback (bijvoorbeeld het verzamelen van feedback via een online formulier); Marketing.
 • Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 

Management-, organisatie- en ondersteuningsinstrumenten

Wij gebruiken diensten, platforms en software van andere aanbieders (hierna “externe aanbieders” genoemd) voor het organiseren, beheren, plannen en leveren van onze diensten. Bij de selectie van externe aanbieders en hun diensten houden wij ons aan de wettelijke eisen.

In deze context kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van derden. Dit kan van invloed zijn op verschillende gegevens, die wij verwerken in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring. Deze gegevens kunnen met name stamgegevens en contactgegevens van gebruikers, gegevens over processen, contracten, andere processen en hun inhoud omvatten.

Als gebruikers worden doorverwezen naar externe leveranciers of hun software of platforms als onderdeel van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons, kunnen de externe leveranciers gebruiksgegevens en metagegevens verwerken voor beveiligingsdoeleinden, serviceoptimalisatie of marketingdoeleinden. Wij verzoeken u daarom om de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende externe aanbieders in acht te nemen.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inhoudelijke gegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in onlineformulieren); Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); Contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betrokken mensen: communicatiepartner; Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten); Geïnteresseerden; Zakelijke en contractuele partners.
 • Doeleinden van verwerking: Verlening van contractuele diensten en klantenservice; kantoor- en organisatorische procedures; Contactvragen en communicatie; Bereikmeting (bijvoorbeeld toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers); remarketing; Conversiemeting (het meten van de effectiviteit van marketingmaatregelen); Marketing; Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (gebruikersprofielen aanmaken).
 • Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 

Wijzigingen en updates van de gegevensbeschermingsverklaring

Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele melding vereisen.

Als we in deze gegevensbeschermingsverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties verstrekken, houd er dan rekening mee dat de adressen in de loop van de tijd kunnen veranderen en vraag u om de gegevens te controleren voordat u contact met ons opneemt.

 

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u op grond van de AVG recht op verschillende rechten, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 21 AVG:

 • Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f). van de AVG; Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.
 • Recht om toestemming in te trekken: U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht op het verstrekken van informatie: U heeft het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te ontvangen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u het recht om te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben, worden aangevuld of dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, worden gecorrigeerd.
 • Recht op verwijdering en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u het recht om te eisen dat de gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, of als alternatief, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, om een beperking van de verwerking van de gegevens te verzoeken.
 • Recht op gegevensportabiliteit: U heeft het recht om de gegevens over u die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon.
 • Klacht bij toezichthoudende autoriteit: In overeenstemming met de wettelijke vereisten en onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, in het bijzonder een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, de toezichthoudende autoriteit van uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

 

Definities van termen

In deze sectie vindt u een overzicht van de termen die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en worden voornamelijk gedefinieerd in artikel 4 AVG. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende toelichtingen zijn daarentegen vooral bedoeld om inzicht te verschaffen. De termen zijn alfabetisch gesorteerd.

 • Partnertracking: Als onderdeel van affiliate tracking worden links geregistreerd waarmee de linkende websites gebruikers naar websites met product- of andere aanbiedingen verwijzen. De exploitanten van de gelinkte websites kunnen een commissie ontvangen als gebruikers deze zogenaamde affiliate-links volgen en vervolgens profiteren van de aanbiedingen (bijvoorbeeld goederen kopen of diensten gebruiken). Voor dit doel is het noodzakelijk dat de aanbieders kunnen nagaan of gebruikers die geïnteresseerd zijn in bepaalde aanbiedingen er vervolgens op instigatie van de affiliate-links gebruik van maken. Om affiliate links te laten functioneren is het daarom noodzakelijk dat deze worden aangevuld met bepaalde waarden die onderdeel worden van de link of op een andere manier worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een cookie. Tot de waarden behoren met name de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identifier van de exploitant van de website waarop de affiliate-link zich bevond, een online-identifier van het betreffende aanbod, en ook een online-identifier van de gebruiker als trackingspecifieke waarden, zoals bijvoorbeeld advertentiemateriaal-ID, partner-ID en categorisaties
 • Conversiemeting: Conversiemeting (ook wel ‘bezoekactie-evaluatie’ genoemd) is een procedure die kan worden gebruikt om de effectiviteit van marketingmaatregelen te bepalen. Voor dit doel wordt doorgaans een cookie op de apparaten van de gebruiker binnen de websites waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden opgeslagen en vervolgens opnieuw op de doelwebsite geopend. Zo kunnen wij bijvoorbeeld begrijpen of de advertenties die wij op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest.
 • Persoonlijke gegevens: “Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijvoorbeeld een cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie: De verwerking van “profielen met gebruikersgerelateerde informatie”, kortweg “profielen” omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten vast te stellen die betrekking hebben op een natuurlijke persoon (afhankelijk van Afhankelijk van het type profielaanmaak kan verschillende informatie over demografische gegevens, gedrag en interesses (zoals interactie met websites en hun inhoud, enz.) worden geanalyseerd, geëvalueerd of voorspeld (bijvoorbeeld interesses in bepaalde inhoud of producten, enz.). Klikgedrag op een website of locatie). Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Bereikmeting: Bereikmeting (ook wel webanalyse genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers meenemen in bepaalde informatie, zoals de inhoud van websites. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld in kaart brengen op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud ze geïnteresseerd zijn. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften van uw bezoekers. Voor de bereikanalyse worden vaak pseudonieme cookies en webbakens gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeurigere analyses van het gebruik van een online aanbod te verkrijgen.
 • Remarketing: Van ‘remarketing’ of ‘retargeting’ is sprake wanneer bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden wordt genoteerd in welke producten een gebruiker op een website geïnteresseerd was, om de gebruiker op andere websites bijvoorbeeld in advertenties aan deze producten te herinneren.
 • Volgen: “Tracking” is wanneer het gedrag van gebruikers kan worden gevolgd via meerdere online aanbiedingen. In de regel wordt gedrags- en interesse-informatie met betrekking tot de gebruikte online aanbiedingen opgeslagen in cookies of op de servers van de aanbieders van trackingtechnologie (zogenaamde profilering). Deze informatie kan vervolgens bijvoorbeeld worden gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die waarschijnlijk aansluiten bij hun interesses.
 • Verantwoordelijk persoon: De “verwerkingsverantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Verwerken: “Verwerking” betekent elke handeling of reeks van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures. De term is veelomvattend en omvat vrijwel elke omgang met gegevens, of het nu gaat om het verzamelen, evalueren, opslaan, verzenden of verwijderen.
 
 

Afdruk

Gamesright GmbH
Boulevard 41
20354 Hamburg

neem contact op met (at) gamesright.de

Wij vragen om uw begrip dat wij geen telefonische ondersteuning kunnen bieden.

Rechtbank Hamburg, HRB 175203
Btw-identificatienummer: nog niet bekend
Gemachtigde: Jan Beuck

Als er een meningsverschil is over ons contract, zullen wij proberen dit in der minne met u op te lossen. Bovendien zijn wij niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure en nemen wij niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

De Europese Commissie biedt een onlineplatform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. U kunt toegang krijgen tot het platform voor geschillenbeslechting via de volgende link:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/